Obuwie jest jednym z najczęściej reklamowanych przez klientów towarów. W związku z tym zarówno klienci, jak i sprzedawcy mają często wątpliwości co do kwestii prawnych związanych z reklamacją obuwia. W tym artykule omówimy najczęstsze wątpliwości związane jakie nastręcza odrzucona reklamacja obuwia. 

Kiedy mogę odrzucić reklamację obuwia?

Jako sprzedawca możesz nie uwzględnić reklamacji obuwia, jeżeli Twoim zdaniem reklamowane obuwie nie jest w żaden sposób uszkodzone albo jeżeli obuwie uległo uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Pamiętaj, że w przypadku konsumentów, w pierwszym roku trwania uprawnień reklamacyjnych, w razie ewentualnego sporu to na Tobie będzie ciążyła konieczność wykazania, że uszkodzenie powstało w wyniku nieprawidłowego użytkowania, a nie z powodu wad ukrytych obuwia.

Czy odrzucenie reklamacji obuwia wymaga opinii rzeczoznawcy?

W celu wykazania kwestii, o której piszemy powyżej, często korzysta się z opinii rzeczoznawcy. Czy to oznacza, że w przypadku każdej spornej reklamacji musisz korzystać z opinii takiego specjalisty? Nie. Jest to konieczne tak naprawdę tylko w razie sporu sądowego. W innych przypadkach skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy może być pomocne ale nie jest konieczne. Również opinia rzeczoznawcy dostarczona przy reklamacji przez klienta nie jest dla sprzedawcy wiążąca, może jednak sugerować, że w danym przypadku bardziej opłaca się uznać reklamację obuwia, niż wchodzić na drogę sporu sądowego.

Jakie uprawnienia ma klient w razie odrzucenia reklamacji obuwia?

Przede wszystkim, klient może swoich praw w sądzie – wymaga to wytoczenia przez klienta powództwa w postępowaniu cywilnym. W takiej sytuacji sprzedawca musi być przygotowany na to, aby dobrze uzasadnić swoją decyzję o odrzuceniu reklamacji obuwia. Poza postępowaniem sądowym klient będący konsumentem może również m.in. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz uzyskać pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). W przeciwieństwie do postępowania sądowego te działania nie prowadzą bez Twojej zgody do wiążących Cię rozstrzygnięć. W niektórych przypadkach będziesz jednak zobowiązany do przedstawienia i uzasadnienia swojego stanowiska.

Podsumowanie

Odrzucona reklamacja obuwia powoduje częste spory z klientami, którzy posiadają liczne możliwości kwestionowania decyzji sprzedawcy. Warto zatem dobrze uzasadnić każdą decyzję o odrzuceniu reklamacji obuwia i być przygotowanym na jej obronę. Z drugiej jednak strony, jeżeli klient nie wytoczy powództwa sądowego, najczęściej wystarczy samo przedstawienie przez Ciebie i odpowiednie uzasadnienie stanowiska przy odrzuceniu reklamacji.