Poniżej omówimy żądania, które możesz zgłosić w związku z reklamacją obuwia na podstawie niezgodności towaru z umową. Uprawnienia te wynikają z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Prawidłowe sformułowanie żądania w naszej reklamacji butów jest bardzo ważne. Przepisy precyzują jakie żądanie i kiedy możemy skierować do sprzedawcy obuwia. Należy tego ściśle przestrzegać, aby skutecznie reklamować towar.

A jakie masz uprawnienia? Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, iż nasze uprawnienia grupują się w pewne sekwencje. Przejście z jednej sekwencji do następnej jest ściśle uregulowane przez prawo. Niestety najczęściej nie możemy od razu żądać zwrotu pieniędzy.

Poniżej przeprowadzimy Cię przez kolejne kroki reklamacji obuwia z tytułu niezgodności towaru z umową.

Krok pierwszy przy reklamacji obuwia

Zauważyłeś, że obuwie ma wady (mówiąc językiem ustawy stwierdziłeś niezgodność towaru z umową). W takiej sytuacji możesz żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną

• naprawę obuwia albo

• wymianę obuwia na nowe,

Mamy dowolność w wyborze tych roszczeń, sprzedawca nie może za nas decydować. Należy mieć na uwadze jednak, że aby przejść do drugiego kroku reklamacyjnego, niemożliwość lub nadmierność kosztów musi dotyczyć obu żądań. W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli skorzystać z dwóch pozostałych żądań, o czym poniżej.

Przykładowo: najpierw zażądałeś wymiany obuwia na nowe. Sprzedawca stwierdził, iż wymiana obuwia na nowe naraża go na nadmierne koszty. W związku z czym proponuje naprawę obuwia. Jeżeli koszty faktycznie są nadmierne to powinieneś zgodzić się na naprawę obuwia. Chyba, że zachodzi inna przesłanka przejścia do drugiej sekwencji uprawnień, czyli naprawa narażałaby Cię na znaczne niedogodności, była niemożliwa albo sprzedawca nie uczyniłby zadość żądaniu wymiany w odpowiednim czasie. W takiej sytuacji nie musisz godzić się na naprawę tylko od razu możesz skorzystać z uprawnień z drugiej sekwencji. Oczywiście pamiętaj o ciężarze dowodowym, tzn. jeżeli np. powołujesz się znaczne niedogodności to powinieneś je wykazać.

Nadmierności kosztów uzależniona jest m.in. od wartości towaru zgodnego z umową oraz rodzaju i stopnia stwierdzonej niezgodności. Bierze się pod uwagę także niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Co to znaczy, że naprawa lub wymiana obuwia są nieodpłatne?

Nieodpłatność naprawy i wymiany obuwia oznacza, że sprzedawca ma obowiązek naprawy wymiany na własny koszt, ale także zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Dlatego warto np. domagać się od sprzedawcy kosztów przesyłki reklamowanego obuwia lub kosztów dojazdu. Jeżeli koszty te przewyższałyby wartość towaru to można zastanowić się czy nie warto odstąpić od umowy ze względu na nadmierność kosztów naprawy i wymiany.

Termin odpowiedzi sprzedawcy na zgłoszone żądanie reklamacji butów?

Niestety nie ma ustawowego terminu na udzielenie odpowiedzi przez sprzedawcę. Sprzedawca powinien uczynić zadość naszemu żądaniu w odpowiednim czasie. Ustawa przyjmuje jednak domniemanie, zgodnie z którym, sprzedawca który otrzymał od kupującego żądanie i nie ustosunkował się do niego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Termin naprawy i wymiany obuwia

Również nie ma ścisłego terminu. Sprzedawca powinien uczynić zadość naszemu żądaniu niezwłocznie ( w odpowiednim czasie). Problem w tym, że tak naprawdę dopiero sędzia może ocenić, czy sprzedawca uczynił zadość swojemu obowiązkowi niezwłocznie.

Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj obuwia i cel jego nabycia (np. obuwie na zabawę sylwestrową powinna być do tego terminu naprawione).

Pamiętaj jednak, że zarówno czas na ustosunkowanie się do naszego żądania, jak i czas na jego spełnienie biegnie równolegle. Oznacza to, że w niektórych przypadkach czas odpowiedni na spełnienie naszego żądania będzie krótszy niż 14 dni, a wtedy będziemy mogli już skorzystać z uprawnień z drugiej sekwencji.

Krok drugi przy reklamacji obuwia

Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany obuwia, ponieważ:

• są one niemożliwe;

• wymagają nadmiernych kosztów;

• sprzedawca nie zdoła uczynić zadość tym żądaniom w odpowiednim czasie lub

• naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności,

to wówczas konsument ma prawo:

• domagać się stosownego obniżenia ceny albo

odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy.

Przy czym należy pamiętać, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, aby skutecznie żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Częstym błędem przy reklamacji towaru jest intuicyjne żądanie przy pierwszej reklamacji zwrotu pieniędzy, w sytuacji gdy nie zachodzi żadna z powyższych przesłanek. Uznanie takiego żądanie leży jedynie w gestii dobrej woli sprzedawcy. Żądając obniżenia ceny należy również określić kwotę o jaką ma być obniżona cena obuwia. Warto również określić sposób zwrotu pieniędzy.

Nieprawidłowe żądanie zwrotu pieniędzy przy pierwszej reklamacji powoduje, iż nie biegnie 14 dniowy terminy na ustosunkowanie się sprzedawcy do takiego żądania, po bezskutecznym upływie którego można przyjąć domniemanie iż uznał on nasze żądanie. Takie żądanie może co najwyżej być traktowane jako zawiadomienie o niezgodności towaru z umową.

Czy istotność wad obuwia ma znaczenie?

Ma znaczenie dla skuteczności odstąpienia od umowy. Bowiem od umowy można odstąpić jedynie, gdy niezgodność obuwia z umową jest istotna. Dla jej oceny pomocna będzie opinia rzeczoznawcy obuwia.

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Zobacz także:

Dlaczego warto mieć opinię rzeczoznawcy?

Podstawowe pojęcie związane z reklamacją

Zanim złożysz reklamację