O czym powinien poinformować sprzedawca?

Podstawowym wymogiem informacyjnym sprzedawcy wobec kupującego jest cena. Poniżej opiszemy także, w jaki sposób taka informacja powinna zostać udzielona.

Kiedy sprzedawca obowiązany jest potwierdzić na piśmie postanowienia umowy?

Co prawda w przypadku obuwia rzadko spotkasz się z wymogiem pisemnego potwierdzenia umowy, ale warto abyś zapoznał się z poniższymi wymogami. Mają one znaczenie także przy zakupie jakiegokolwiek innego towaru konsumpcyjnego. Sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia umowy przy sprzedaży obuwia lub jakiegokolwiek innego towaru konsumpcyjnego:

• na raty,

• na przedpłaty,

• na zamówienie,

• według wzoru lub

• na próbę oraz

• za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych

Powyżej została przedstawiona reguła ogólna. Natomiast w pozostałych przypadkach sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę, na żądanie kupującego.

Kiedy, gdzie i jakich informacji o obuwiu powinien udzielić sprzedawca?

Sprzedawca jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego obuwia.

Przy ocenie, czy sprzedawca udziela takich właśnie informacji, punktem odniesienia będzie przeciętny, typowy konsument. A zatem jest to ocena obiektywna, a nie odnoszona do każdej osoby (jej wiedzy, zdolności itp.) z osobna. Zgodnie z orzecznictwem typowy konsument to osoba wyedukowana, rozważna, krytyczna oraz świadoma swoich praw (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2007, sygn. VI ACa 414/07).

Należy pamiętać, iż jest to obowiązek ustawowy i mamy prawo wymagać jego realizacji przez sprzedawcę. W szczególności należy podać: nazwę butów, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

Informacje te powinny znajdować się na obuwiu lub być z nim trwale połączone, w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży butów informację, która może zostać ograniczona do nazwy obuwia i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera.

Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy. Nie bój się tego, że któryś zapis umowy jest dla Ciebie niejasny, niezrozumiały, czy też nieczytelny. Sprzedawca często świadomie tak konstruuje umowę, żeby nie była ona jednoznaczna. Masz wtedy prawo domagać się wyjaśnienia pokrętnych zapisów umownych.

Czy sprzedawca powinien umożliwić zbadanie obuwie?

Tak. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru obuwia i sprawdzenie jego jakości i kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów.

Czy sprzedawca ma obowiązek wydania instrukcji konserwacji w języku polskim?

Bardzo ważne pytanie, szczególnie w kontekście reklamacji obuwia. Odpowiedź brzmi: Tak. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z obuwiem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

Konsument powinien wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzać konserwację obuwia. Pamiętaj, że bardzo często sprzedawca odrzucając Twoją reklamację powołuje się właśnie na niewłaściwe konserwowanie obuwia.

Informacje te lub dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.

Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Zobacz także:

Czego możesz żądać od sprzedawcy?

Podstawowe pojęcia związane z reklamacją