Każdy sklep internetowy powinien posiadać regulamin sklepu internetowego. Nie każdy jednak sklep internetowy posiada dobry regulamin sklepu internetowego, to jest taki który dba o interesy obu stron – sprzedawcy i kupującego. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pozwolą Ci rozpoznać dobry regulamin sklepu internetowego.

Dobry regulamin sklepu internetowego dba o interesy obu stron

Posiadanie regulaminu sklepu internetowego, to z jednej strony obowiązek, który pozwala w dość łatwy i przystępny sposób spełnić szereg wymogów informacynych w stosunku do kupjujących – szczególnie tych będących konsumentami. Choć należy pamiętać o zmianach dotyczących rozszerzenia praw konsumentów na jednoosobowe firmy, o czym przeczytasz więcej tutaj:

WAŻNE! Zmiany w prawie dotyczące poszerzenia ochrony konsumenckiej na jednoosobowe firmy i wymóg aktualizacji regulaminów oraz OWS

Tych obowiązków informacyjnych jest naprawdę sporo – warto tutaj chociażby wspomnieć o podstawowych informacjach wynikających z ustawy o prawach konsumenta – zgodnie z art. 12 tej ustawy sprzedawca jest obowiązany poinformować konsumenta (i to jeszcze przed zakupem, stąd tak przydatna rola regulaminu sklepu internetowego) m.in. o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Należy podkreślić od razu, że braki informacyjne niosą negatywne konsekwencje dla sprzedawcy – chociażby możliwość bezkosztowego i znacznie wydłużonego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, nie wspominając już o karze finansowej nakładanej przez Prezesa UOKIK do 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Ustawa o prawach konsumenta, to nie jedyna ustawa, która zawiera wymagane obowiązki informacyjne. Warto zwrócić uwagę także na ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną – art. 8 tego aktu prawnego zawiera wymóg posiadania przez usługodawcę, którym najczęściej będzie właściciel sklepu, regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Nie muszą to być wcale usługi płatne. Najczęściej występującymi w sklepie internetowym usługami elektronicznymi są konto, formularz zamówienia i newsletter. Taki regulamin powinien zawierać w szczególności informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym zgodnie z którym działa sklep, a także opis postępowania reklamacyjnego w przypadku uwag klienta dotyczących usług elektronicznych.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną może stanowić część ogólnego regulaminu sklepu internetowego, jak również może występować jako samodzielny dokument. Większość sprzedawców zamieszcza ten regulamin jako część ogólnego regulaminu sklepu, co pozwala uniknąć tworzenia dodatkowych dokumentów.

Czego musisz unikać w regulaminie sklepu internetowego

Klauzule niedozwolone to zdecydowanie coś, czego powinieneś unikać w swoim regulaminie sklepu. Klauzule niedozwolone to zapisy skrajnie niekorzystne dla konsumentów i stąd ich stosowanie jest zakazane. Co więcej jeżeli posiadasz je w regulaminie, to nie tylko nie będą one skuteczne, ale jeszcze może zostać nałożona na Ciebie kara finansowa ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wysokości aż do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Najczęstsze klauzule niedozwolone w regulaminie dotyczą wyłączeń odpowiedzialności, utrudnień związanych ze zwrotem towaru oraz zastrzeganie korzystnej dla sprzedawcy właściwości sądu, czy też zastrzeganie sobie prawa do błędu w cenie.

Podsumowanie

Regulamin i polityka prywatności są kluczowymi elementami sklepu internetowego. Nie tylko są to dokumenty wymagane przez liczne przepisy, a nieposiadanie ich jest zagrożone karami pieniężnymi, dodatkowo mogą one pomóc uregulować w korzystny sposób umowy zawierane w Twoim sklepie internetowym, a także zwiększyć zaufanie klientów do Twojego sklepu.

Służymy pomocą we wszystkich kwestiach opisanych w tym artykule. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy napisaniu odpowiedniego regulaminu i polityki prywatności sklepu – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się ze specjalistami od regulaminów pod adresem e-mail: kontakt@prokonsumencki.pl.