Reklamacja obuwia to bez wątpienia jedna z najczęściej składanych przez klientów reklamacji. Z uwagi na charakter tego produktu, często reklamacja zostaje odrzucona. Zdarzają się jednak przypadki kiedy zostaje ona uwzględniona przez sprzedawcę. Jak więc klient i sprzedawca powinni zachować się przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji? W tym artykule przedstawimy skutki skutecznej reklamacji obuwia. 

Skuteczna reklamacja obuwia – co to oznacza 

Odpowiedź nie w każdej sytuacji będzie brzmieć tak samo. W modelowym przypadku reklamacja staje się skuteczna, po jej pozytywnym rozpatrzeniu przez sprzedawcę i przesłaniu odpowiedniego oświadczenia kupującemu. Może jednak nastąpić sytuacja, w której sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji klienta w ustawowym terminie 14 dni i wówczas po jego przekroczeniu reklamacja klienta staje się skuteczna. Jeśli jednak klient żądał w ramach reklamacji zwrotu ceny, to skutek uznania reklamacji nie następuje. 

Czy sprzedawca zawsze musi zwrócić klientowi zapłaconą cenę?

Co do zasady, przy skutecznej reklamacji obuwia sprzedawca powinien spełnić żądanie klienta określone w reklamacji. Dla przypomnienia, klient może wybrać dowolne żądanie z czterech przewidzianych ustawą, a mianowicie:

  • usunięcia wady produktu i jego naprawy
  • wymiany wadliwego produktu na produkt bez wad
  • obniżenia ceny wadliwego produktu
  • odstąpienia od umowy 

Sprzedawca nie zawsze więc w ramach reklamacji będzie musiał zwrócić klientowi zapłaconą cenę. Gdyby jednak żądaniem klienta był rzeczywiście zwrot ceny, to sprzedawca alternatywnie może dokonać niezwłocznej wymiany lub naprawy produktu. Sprzedawca może jednak tylko jednorazowo skorzystać z tej możliwości. 

Czy sprzedawca musi pokryć koszty odesłania reklamowanego produktu do klienta?

Przy skutecznej reklamacji obuwia, sprzedawca zawsze będzie ponosił koszty wymiany lub naprawy produktu. W szczególności obejmuje to koszty demontażu, robocizny, materiałów, a także dostarczenia produktu. Należy również zwrócić uwagę, że jeśli reklamacja zostałaby odrzucona, to również sprzedawca powinien ponieść koszt zwrotnego odesłania produktu do klienta. 

Czy sprzedawca ma określony termin na dokonania naprawy lub wymiany produktu?

Ustawa w tym zakresie niestety nie jest do końca precyzyjna. Artykuł 561 § 2 kodeksu cywilnego wskazuje jedynie, że Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Nie mamy więc tutaj wskazanego konkretnego terminu na dokonanie czynności. Niemniej jednak sprzedawca nie powinien bezzasadnie przedłużać okresu wymiany lub naprawy produktu.  

Czy klient może ponownie złożyć reklamację?

Pozytywne rozpatrzenie jednej reklamacji nie zamyka klientowi drogi do składania kolejnej. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych limitów. Każda reklamacja klienta powinna więc zostać merytorycznie rozpatrzona. Należy jednak pamiętać, że jeżeli produkt był już naprawiany lub wymieniany, a klient żąda zwrotu ceny, to przy uznaniu reklamacji należy spełnić jego żądanie.

Podsumowanie

Pozytywnie rozpatrzona reklamacja to nie koniec obowiązków dla sprzedawcy. Nie tylko musi on zapewnić prawidłowe wykonanie żądań reklamacyjnych, ale również nadal może odpowiadać przed klientem za dalsze wady produktu.