Reklamacja obuwia najczęściej wygląda w ten sposób, że po zauważeniu wady składamy pismo reklamacyjne u sprzedawcy wraz z obuwiem, a ostatecznie odbieramy obuwie od sprzedawcy – naprawione, wymienione, odbieramy gotówkę albo też dowiadujemy się, że reklamacja nie została uwzględniona.

Jest to typowa reklamacja butów.

A co w sytuacji gdy nie odbierzemy butów od sprzedawcy, bo np. zapomnieliśmy albo reklamowaliśmy buty w innym mieście i nie mieliśmy możliwości ich odbioru, a sprzedawca nie chce ich do nas przesłać?

W takiej sytuacji nie można uznać, że konsument porzucił obuwie, ale po stronie sprzedawcy powstaje jednak roszczenie wobec konsumenta o zapłatę opłaty za bezumowne przechowywanie obuwia – takie wnioski można wyciągnąć z niedawnej decyzji Prezesa UOKiK.

Prezes UOKiK zadecydował…

Cała sytuacja była związana z reklamacją telefonu, ale nic nie stoi na przeszkodzie szerszej interpretacji tych zasad i odniesienie ich także do innych napraw reklamowanego towaru. Łatwo można sobie wyobrazić, iż np. sprzedawca obuwia będzie zastrzegał takie postanowienia w protokole reklamacyjnym.

Prezes UOKiK zobowiązał przedsiębiorcę do usunięcia następującego postanowienia wzorca umowy:

Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia do naprawy, zgodnie z art. 180 k.c. w związku z art. 60 k.c., Autoryzowany Serwis Nokia potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.

oraz zastąpienia go następującym:

Jeżeli telefon nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Autoryzowany Punkt Sprzeday i Serwisu Nokia Care wzywa klienta w sposób z nim uzgodniony i wskazany powyżej jak również w sposób pisemny do odbioru telefonu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Autoryzowany Punkt Sprzeday i Serwisu Nokia Care jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie telefonu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiazujacej stawki za1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Autoryzowanego Punktu Sprzedaży i Serwisu Nokia Care naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

Rejestr klauzul niedozwolonych

Podobne postanowienie niedozwolone widnieje już w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK pod numerem 605:

Odbiór towaru tylko po zwrocie zgłoszenia – Serwis nie wydaje duplikatów. Nieodebranie sprzętu w terminie jest wolą wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony – art. 180 kc w związku z art. 60 kc

Sąd w tym wyroku stwierdził, że kwestionowane postanowienie wypełnia znamiona klauzuli niedozwolonej wskazanej w art.385[3] pkt 2 k.c., ponieważ prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorcy za powierzony mu do naprawy sprzęt oraz uwalnia go z obowiązku zwrotu rzeczy właścicielowi po wykonaniu umowy. Zdaniem sądu, nieodebranie sprzętu w terminie nie może być poczytane jako jego porzucenie.

Podsumowanie

Wystarczy odnieść powyższą decyzję i wyrok do reklamacji obuwia i mamy już odpowiedź na pytanie, co w przypadku gdy nie odbierzemy od sprzedawcy reklamowanego obuwia.

Decyzja nr RBG-11/2011

Zobacz więcej:

Częsty błąd przy reklamacji obuwia

Reklamacja butów z wyprzedaży