Reklamacje obuwia są bardzo powszechne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że obuwie to jeden z najczęściej kupowanych i potrzebnych artykułów. Wobec tego obuwie jest też mocno eksploatowane i przez to narażone na liczne uszkodzenia. Klienci reklamując obuwie zwykle nie przebierają w środkach, tylko żądają od razu zwrotu pieniędzy. Czy jednak zawsze sprzedawca musi zwrócić pieniądze za reklamowane obuwie?

Reklamacja obuwia – zwrot pieniędzy – roszczenia klienta z tytułu reklamacji obuwia

Reklamując obuwie, klient korzysta z ustawowych reguł odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, tzw. rękojmi. Rękojmia trwa przez 2 lata od chwili wydania obuwia i to oznacza, że jeśli klient w tym czasie stwierdzi istnienie wady obuwia, ma prawo skorzystać z następujących roszczeń:

  • Odstąpienie od umowy sprzedaży (zwrot pieniędzy)
  • Obniżenie ceny obuwia (częściowy zwrot pieniędzy)
  • Wymiana obuwia na nowe
  • Naprawa obuwia

Klient, który reklamuje obuwie, to najczęściej konsument – czyli osoba prywatna, dokonująca zakupu w sklepie w celach własnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Konsument na podstawie przepisów o rękojmi ma jeszcze jedno ważne uprawnienie – kiedy jego reklamacja wyraźnie wskazuje, że konsument żąda obniżenia ceny, wymiany lub naprawy obuwia, to sprzedawca ma tylko 14 dni kalendarzowych na merytoryczne ustosunkowanie się do jego żądania. W przeciwnym razie uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

Podobny skutek nie następuje, gdy konsument żąda zwrotu pieniędzy, tj. chce odstąpić od umowy sprzedaży obuwia. Sprzedawca oczywiście powinien ustosunkować się do roszczenia konsumenta, jednak nie wiąże go termin 14 dni na odpowiedź.

Czy klient zawsze może zwrócić obuwie?

Jeśli klient reklamuje po raz pierwszy obuwie i żąda zwrotu pieniędzy (całkowicie lub częściowo), to sprzedawca zawsze może „odeprzeć” żądanie klienta, proponując mu niezwłoczną wymianę lub naprawę obuwia.

Wymiana lub naprawa obuwia nie może jednak trwać dłużej niż to konieczne ani powodować dla klienta nadmiernych niedogodności, ponieważ w przeciwnym razie klient może podtrzymać żądanie zwrotu pieniędzy i wtedy sprzedawcy nie pozostanie nic innego jak uszanować roszczenie klienta.

To samo tyczy się sytuacji, kiedy klient reklamuje to samo obuwie więcej niż jeden raz. Wtedy również klient nie jest zobowiązany, by zadowolić się wymianą lub naprawą obuwia, a może od razu oczekiwać od sprzedawcy, który uzna reklamację za zasadną, by zwrócił mu pieniądze.

Całkowity zwrot pieniędzy – nie zawsze konieczny

W przypadku całkowitego żądania zwrotu pieniędzy, a więc odstąpienia od umowy, klient oczywiście obowiązany jest zwrócić sprzedawcy obuwie. Odstąpienie od umowy wymaga bowiem zwrotu wszystkiego, co obie strony umowy wzajemnie sobie świadczyły.

Nie zawsze jednak klient, który stwierdzi wadę obuwia podlegającą reklamacji, może domagać się od razu odstąpienia od umowy i całkowitego zwrotu pieniędzy. Przepisy przewidują, że odstąpienie od umowy sprzedaży nie jest możliwe, gdy wada obuwia jest nieistotna.

„Nieistotność” wady jest pojęciem niejasnym, jednak można wyobrazić sobie drobne defekty obuwia, które nie przekładają się ani na brak możliwości jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, ani też nie przeszkadzają nadmiernie w jego eksploatacji. Istnieje szansa, że takie defekty sprzedawca może uznać za nieistotne i odmówić klientowi prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Klientowi pozostaje wtedy jedynie opcja obniżenia ceny towaru, jeśli zależy mu na jakimkolwiek zwrocie pieniędzy. Obniżenie ceny obuwia to tak naprawdę częściowy zwrot pieniędzy. Klient zatrzymuje obuwie, jednak otrzymuje „rekompensatę” za stwierdzone wady obuwia, ponieważ sprzedawca zwraca mu część ceny proporcjonalną do wielkości wykrytej wady.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, obniżenie ceny należy do katalogu żądań konsumenta, do których sprzedawca musi ustosunkować się w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Jeśli konsument zażąda obniżenia ceny obuwia i jednocześnie określi kwotę, o jaką chciałby obniżenia tej ceny, sprzedawca musi pospieszyć się, aby udzielić mu odpowiedzi przed upływem 14 dni. Nawet jeśli okaże się, że reklamacja jest zasadna, jednak jest to pierwsza reklamacja tego obuwia, to sprzedawca w dalszym ciągu może zaproponować niezwłoczną wymianę lub naprawę, by uniknąć konieczności zwrotu części ceny obuwia.

Podsumowanie

Przepisy dają klientowi wiele korzystnych uprawnień, które ułatwiają proces reklamacji obuwia. Jednocześnie jednak przepisy pozostawiają liczne „furtki” dla sprzedawców, którzy mogą uniknąć konieczności pochopnego zwracania pieniędzy i zamiast tego wykonać reklamację w inny, mniej kosztowny dla siebie sposób.