Poniżej znajdziesz najważniejsze terminy związane z reklamacją:


czas odpowiedni

jest to pojęcie nieostre. Oznacza ono czas potrzebny sprzedawcy na naprawę lub wymianę towaru. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Przyjmuje się, iż odpowiedni czas należy generalnie utożsamiać z terminem niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki

10 dni

gdy dany towar nabyliśmy poza lokalem przedsiębiorstwa (na przykład zakup od akwizytora) lub na podstawie umowy zawartej na odległość (na przykład z katalogu wysyłkowego lub przez Internet), to konsumentowi przysługuje prawo rezygnacji z towaru bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia umowy

14 dni

Ważny termin! Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione

2 miesiące

Ważny termin! Kupujący traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem

3 miesiące

to maksymalny okres przez jaki nie biegnie przedawnienie uprawnień konsumenta w czasie prowadzenia przez strony rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy

6 miesięcy

Ważny termin! W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania

2 lata

Ważny termin! Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru