Pomimo, iż cel powyższych pojęć jest ten sam, to każde z nich posiada własną regulację w przepisach prawa (może poza reklamacją, o czym będzie mowa poniżej) oraz pewne odrębności, które warto żebyś poznał. Co więcej wskazanie jednego z nich przy zgłaszaniu wady obuwia sprzedawcy obliguje go, ale także i nas do postępowania zgodnie z wybraną drogą.

Poniżej omówimy po krótce każde z nich oraz postaramy się wybrać najkorzystniejsze dla Ciebie.

Reklamacja obuwia

Zacznijmy od reklamacji, gdyż jest to pojęcie najczęściej używane przy zgłaszaniu wad obuwia, a jednocześnie pojęcie potoczne, którego nie spotkasz w przepisach prawa. Może ono zarówno oznaczać zgłoszenie żądanie z tytułu gwarancji, jak i niezgodności towaru z umową.

Wszystko zależy od konsumenta reklamującego obuwie i od konkretnych okoliczności reklamacji. Przykładowo – jeżeli pójdziemy do sprzedawcy z kartą gwarancyjną i złożymy reklamację to tym samym wybierzemy reżim gwarancji ze wszelkimi tego konsekwencjami. Z drugiej strony jeżeli zaznaczysz w piśmie reklamacyjnym, że podstawą reklamacji jest niezgodność obuwia z umową – to właśnie ten reżim wybierzesz.

Dlatego tak ważna jest świadomość swoich praw. Przy zgłaszaniu każdej reklamacji należy zawsze świadomie wybrać ścieżkę, która jest dla nas korzystniejsza. Dlatego warto wyraźnie zaznaczyć, czy reklamuje się towar z tytułu gwarancji (jeżeli taka nam oczywiście przysługuje, o czym niżej), czy z tytułu niezgodności towaru z umową. Sprzedawca nie może nas przymusić do wyboru jednej z tych dróg. Jest to Twój indywidualny wybór.

Niezgodność obuwia z umową

Trudne pojęcie, ale skoro już tutaj jesteś to go niestety nie unikniesz. Reklamowanie obuwia tytułem niezgodności towaru z umową to reklamowanie na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz korzystanie ze wszelkich uprawnień przyznanych przez tą ustawę.

Wszelkie możliwe żądania, terminy oraz domniemania znajdziesz właśnie w tej ustawie. Jest to o tyle korzystne, że jeżeli jesteś świadom swoich praw to możesz umiejętnie i skutecznie z nich korzystać reklamując obuwie.

Działanie zgodnie z procedurą przewidzianą przez ustawę zwiększa Twoje szanse na skuteczną reklamację. Dlaczego? Po prostu przy braku dobrej woli sprzedawcy możemy realizować nasze prawa na drodze sądowej. Oczywiście w przypadku gwarancji również jest to możliwe, ale uprawnienia przyznane przez gwarancję mogą być niejednoznaczne i często pisane są „pod” gwaranta.

Gwarancja na buty

Zapamiętaj, że gwarancja na buty jest czymś odrębnym od niezgodności obuwia z umową. Często konsumenci nie rozróżniają tych dwóch pojęć i reżimów odpowiedzialności. Czasami nie ma to większego znaczenia, a niekiedy sprzedawcy przerzucają w ten sposób odpowiedzialność na producenta.

Przede wszystkim gwarancja ma charakter dobrowolny i przez to jej zakres również może być dowolnie określony. Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do obuwia.

Dokument taki określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego obuwia nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.

Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny.

Brak takiego dokumentu nie pozbawia jednak konsumenta jego praw. Sprzedawca ma obowiązek zamieścić w dokumencie gwarancyjnym podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji.

A zatem pewnie zdążyłeś zauważyć, iż gwarancja to takie jednostronne oświadczenie gwaranta (sprzedawcy lub producenta), w którym przyjmuje on na siebie pewne obowiązki. Te obowiązki są określone w dokumencie gwarancyjnym. Po drugiej stronie tych obowiązków występują Twoje uprawnienia, z których oczywiście możesz skorzystać.

Co wybrać, które uprawnienie jest skuteczniejsze?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przeczytaj poniżej dlaczego.

Reklamowanie obuwia tytułem niezgodności obuwia z umową ma tą podstawową zaletę, że wszelkie prawa i obowiązki zarówno sprzedawcy, jak i konsumenta są określone ustawowo. Jeżeli będziemy zgodnie z nimi postępować mamy dużą szansę na realizację naszych uprawnień. Ważne, że sprzedawca nie może w tym wypadku wyłączyć ani ograniczyć uprawnień konsumenta unormowanych w ustawie.

Jeżeli chodzi o reklamowanie towaru na podstawie gwarancji to warto rozważyć, czy nam się to opłaca. W tym przypadku niezbędna będzie lektura dokumentu gwarancyjnego. Wystarczy porównać uprawnienia przyznane przez gwarancję oraz te wynikający z ustawy. Często gwarancja jest korzystniejsza, aczkolwiek nie jest to regułą. Warto porównać te uprawnienia kompleksowo (terminy, sposób usunięcia wad itd.)

Należy uważać na sprzedawców, którzy przyznają ograniczone prawa w gwarancji, a potem „przymuszają” konsumenta to wyboru właśnie tej drogi. Zawsze przysługuje nam droga przewidziana przez ustawę, a takie działanie sprzedawcy jest bezprawne.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Oznacza to np. że możemy najpierw reklamować towar tytułem gwarancji, a następnie tytułem niezgodności obuwia z umową.

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Zobacz także:

Czego możesz żądać od sprzedawcy?

Czy od razu możesz żądać zwrotu pieniędzy?

Dlaczego warto mieć opinię rzeczoznawcy?